Obsługa prawna przedsiębiorców

Zapewniam kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców zarówno na etapie zakładania spółki, prowadzenia bieżącej działalności, w procesie przekształcania spółki, jak również przy jej likwidacji oraz upadłości.

Pomagam przedsiębiorcom w prawnych aspektach prowadzenia przez nich działalności gospodarczej, w tym w szczególności w zakresie:

  • sporządzania, opiniowania oraz negocjowania umów handlowych m. in. umów sprzedaży, umów najmu i dzierżawy, umów o świadczenie usług, umów o roboty budowlane i z podwykonawcą oraz umów deweloperskich,
  • sporządzania bieżących dokumentów korporacyjnych,
  • dochodzenia należnych od kontrahentów wierzytelności, w tym sporządzam przedsądowe wezwania do zapłaty oraz reprezentuję Klienta w postępowaniu sądowym (sporządzam pozwy o zapłatę lub o wydanie rzeczy, pisma procesowe, apelacje, zażalenia, skargi na orzeczenie referendarza sądowego oraz nadzwyczajne środki zaskarżenia, a także reprezentuję Klienta na rozprawach sądowych),
  • reprezentowania w postępowaniu egzekucyjnym, w szczególności sporządzam wnioski o wszczęcie egzekucji, powództwa przeciwegzekucyjne, ponadto utrzymuję stały kontakt z komornikiem i monituję postępy egzekucji,
  • prowadzenia postępowań sądowych związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy oraz dochodzeniem roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, roszczeń odszkodowawczych albo roszczeń o zapłatę kary umownej,
  • spraw pracowniczych.